Verifică în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A.

Aveti posibilitatea obtinerii de informatii despre:
1. Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
2. Registrul contribuabililor inactivi/reactivati,
3. Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare,
4. Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA

Introduceţi câte un CUI pe linie, maxim 490 de linii...

ART. 316 din Codul Fiscal
(1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, daca taxa ar fi deductibila, în cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) si d), trebuie sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dupa cum urmeaza: a) înainte de realizarea unor astfel de operatiuni, în urmatoarele cazuri: 1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici; 2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 310 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa. b) daca în cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii în care a atins sau a depasit acest plafon; c) daca cifra de afaceri realizata în cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 310 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa; d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3). (2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice în afara României, dar este stabilita în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b), este obligata sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA în România, astfel: a) înaintea primirii serviciilor, în situatia în care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligata la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2), daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita în sensul art. 266 alin. (2) în alt stat membru; b) înainte de prestarea serviciilor, în situatia în care urmeaza sa presteze serviciile prevazute la art. 278 alin. (2) de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoana impozabila stabilita în sensul art. 266 alin. (2) în alt stat membru care are obligatia de a plati TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 307 alin. (2); c) înainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix în conditiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) si c) care implica: 1. livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrari intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2); 2. prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decât cele prevazute la lit. a) si b); 3. operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3); 4. achizitii intracomunitare de bunuri taxabile. (3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari intracomunitare de mijloace de transport noi. (4) O persoana impozabila care nu este stabilita în România conform art. 266 alin. (2) si nici înregistrata în scopuri de TVA în România conform prezentului articol va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, altele decât serviciile de transport si serviciile auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) si art. 296, înainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor în care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6). Persoana impozabila care nu este stabilita în România conform art. 266 alin. (2) si nici înregistrata în scopuri de TVA în România conform prezentului articol poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA daca efectueaza în România oricare dintre urmatoarele operatiuni: a) importuri de bunuri; b) operatiuni prevazute la art. 292 alin. (2) lit. e), daca opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3); c) operatiuni prevazute la art. 292 alin. (2) lit. f), daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune, conform art. 292 alin. (3). (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau de televiziune prestate catre persoane neimpozabile din România, nu se înregistreaza în România persoanele care s-au înregistrat într-un alt stat membru pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevazute la art. 314 si 315. (6) Va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform acestui articol, înainte de realizarea operatiunilor, persoana impozabila nestabilita în România si neînregistrata în scopuri de TVA în România, care intentioneaza: a) sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 308; sau b) sa efectueze o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa. (7) Persoana impozabila stabilita în Uniunea Europeana, dar nu în România, care are obligatia sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate, în conditiile stabilite prin normele metodologice, sa îsi îndeplineasca aceasta obligatie prin desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana impozabila nestabilita în Uniunea Europeana care are obligatia sa se înregistreze în scopuri de TVA în România este obligata, în conditiile stabilite prin normele metodologice, sa se înregistreze prin desemnarea unui reprezentant fiscal. (8) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) si (6) sau solicita înregistrarea conform alin. (12). (9) În aplicarea prevederilor alin. (8), prin ordin al presedintelui A.N.A.F., se stabilesc criterii pentru conditionarea înregistrarii în scopuri de TVA a societatilor cu sediul activitatii economice în România, înfiintate în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse înmatricularii la registrul comertului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi înregistrata în scopuri de TVA. Prin exceptie de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F. (10) În cazul în care o persoana este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (6), si nu solicita înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectiva din oficiu. (11) Organele fiscale competente anuleaza înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol: a) daca este declarata inactiva conform prevederilor Codului de procedura fiscala, de la data declararii ca inactiva; b) abrogata; *** Lit. b) a alin. (11) al art. 316 a fost abrogata de pct. 32 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016. c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila însasi au înscrise în cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente. Prin exceptie, în cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune anularea înregistrarii persoanei în scopuri de TVA daca: 1. administratorii si/sau persoana impozabila însasi, în cazul societatilor pe actiuni sau în comandita pe actiuni, au înscrise în cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015; 2. asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic si/sau administratorii si/sau persoana impozabila însasi, în cazul altor societati decât cele mentionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015; d) daca nu a depus niciun decont de taxa prevazut la art. 323 pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei care are perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, dar nu este în situatia prevazuta la lit. a) ori b), din prima zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa în prima situatie si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa în a doua situatie; e) daca în deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare, organele fiscale competente anuleaza înregistrarea în scopuri de TVA din prima zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa în prima situatie si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa în a doua situatie; f) daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana impozabila nu era obligata si nici nu avea dreptul sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol; g) în situatia persoanelor impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 310 sau a regimului special pentru agricultori prevazut la art. 315^1; *** Lit. g) a alin. (11) al art. 316 a fost modificata de pct. 33 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016 h) daca persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice în România, înfiintata în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supusa înmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor si în termenele stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F. (12) Procedura de anulare a înregistrarii în scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale în vigoare. Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a)-e) si h), la solicitarea persoanelor impozabile organele fiscale competente înregistreaza persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (9) astfel: a) în situatia prevazuta la alin. (11) lit. a), daca înceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA; *** Lit. a) a alin. (12) al art. 316 a fost modificata de pct. 34 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016. b) în situatia prevazuta la alin. (11) lit. c), daca înceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai caror asociati din cauza carora s-a dispus anularea înregistrarii în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitarii reînregistrarii, persoana impozabila poate solicita reînregistrarea chiar daca nu a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii conform alin. (11) lit. c); c) în situatia prevazuta la alin. (11) lit. d), de la data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza urmatoarelor informatii/documente furnizate de persoana impozabila: 1. prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen; 2. prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa; d) în situatia prevazuta la alin. (11) lit. e), pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice. Data înregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA; e) în situatia prevazuta la alin. (11) lit. h), daca înceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. (13) Persoanele impozabile aflate în situatiile prevazute la alin. (11) au obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 323, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 322, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care a fost comunicata decizia de anulare a înregistrarii în scopuri de TVA. (14) Persoanele impozabile aflate în situatiile prevazute la alin. (12) nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevazut la art. 310 pâna la data înregistrarii în scopuri de TVA, fiind obligate sa aplice prevederile art. 11 alin. (6) si (8). (15) A.N.A.F. organizeaza Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 si Registrul persoanelor impozabile a caror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulata. Registrele sunt publice si se afiseaza pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a caror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent, dupa comunicarea deciziei de anulare a înregistrarii în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii. Data anularii înregistrarii în scopuri de TVA înscrisa în decizie este data prevazuta la alin. (11). Anularea înregistrarii în scopuri de TVA produce la furnizor/prestator efectele prevazute la art. 11 alin. (6) si (8) de la data prevazuta la alin. (11) si în cazul beneficiarului produce efectele prevazute la art. 11 alin. (7) si (9) din ziua urmatoare datei operarii anularii înregistrarii în Registrul persoanelor impozabile a caror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulata. (16) Când se constata ca persoana impozabila a fost înregistrata în scopuri de TVA conform prezentului articol de organele fiscale, ca urmare a unei erori, aceasta înregistrare se anuleaza din oficiu sau la cererea persoanei impozabile de organele fiscale competente, începând cu data înscrisa în decizia de îndreptare a erorii. Pe perioada cuprinsa între data înregistrarii si data anularii înregistrarii în scopuri de TVA: a) persoana impozabila care a fost înregistrata eronat în scopuri de TVA actioneaza în calitate de persoana înregistrata în scopuri de TVA, cu exceptia situatiei în care înregistrarea eronata a fost generata de organul fiscal, caz în care persoana impozabila poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevazut la art. 310; b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercita în limitele si în conditiile prevazute la art. 297-301. (17) Când se constata ca persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA conform prezentului articol, ca urmare a unei erori, aceasta va fi înregistrata, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe perioada cuprinsa între data anularii si data înregistrarii în scopuri de TVA persoana respectiva îsi pastreaza calitatea de persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA, mentinându-se data înregistrarii în scopuri de TVA anterioara. Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate pe aceeasi perioada de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercita în limitele si în conditiile prevazute la art. 297-301, considerându-se ca achizitiile au fost efectuate de la o persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA conform prezentului articol. (18) Persoana înregistrata conform prezentului articol va anunta în scris organele fiscale competente cu privire la modificarile informatiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin alta metoda organului fiscal competent, în legatura cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare în termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente. (19) În vederea justificarii intentiei si a capacitatii de a desfasura activitate economica, în sensul alin. (9) si alin. (11) lit. h), societatile cu sediul activitatii economice în România, înfiintate în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse înmatricularii la registrul comertului furnizeaza organului fiscal informatii relevante, prin completarea unei declaratii al carei model este aprobat prin ordin al presedintelui A.N.A.F. (20) În cazul încetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a taxei sau în cazul încetarii activitatii sale economice, orice persoana înregistrata conform prezentului articol va anunta în scris organele fiscale competente în termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente în scopul scoaterii din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Prin norme procedurale se stabilesc data de la care are loc scoaterea din evidenta si procedura aplicabila.

 

Copyright © 2017 www.cursbnr.xyz - Toate drepturile rezervate   |  Termeni si conditii